Đề thi tiếng anh vị trí giao dịch viên Tienphongbank (20/01/2013)

Thảo luận trong 'Tiếng anh, IQ, EQ' bắt đầu bởi dothanhtrung, 16/1/16. Trả lời: 1, Xem: 2,869.

 1. dothanhtrung

  dothanhtrung Administrator Thành viên BQT

  Bài viết:
  1,024
  Đã được thích:
  43
  Số câu: 30
  Thời gian thi: 30 phút
  Ngày thi: 20-1-2013


  I – Choose the word that best completes the sentence

  Câu 1: All employees are encouraged to _________ a percentage of their earnings to the retirement fund
  1. Committed
  2. Commit
  3. Commitment
  4. Commiting
  Đáp án: commit

  Dịch: Tất cả người lao động được khuyến khích để đóng góp một phần công sức của họ vào quỹ lương hưu.

  Câu 2: I’m going to call the bank manager ahead of time to make certain that she will ________ a personal check to start a new account.
  1. Accept
  2. Accepted
  3. Acceptance
  4. Acceptable
  Đáp án: accept

  Dịch: Tôi sẽ gọi cho người quản lý ngân hàng trước để chắc rằng cô ấy sẽ chấp thuận một khoản chi cá nhân để bắt đầu một tài khoản mới

  Câu 3: There is a counter in the bank lobby where customers can ________ their documents.
  1. Signing
  2. Signed
  3. Sign
  4. Signature
  Đáp án: sign

  Dịch: Có một quầy giao dịch tại sảnh của ngân hàng nơi khách hàng có thể ký vào các chứng từ của ngân hàng.

  Câu 4: These _______ must be completed before the close of business today
  1. Transactes
  2. Transacting
  3. Transacted
  4. Transactions
  Đáp án: Transactions

  Dịch: Các giao dịch phải được hoàn thành trước khi kết thúc ngày làm việc hôm nay

  Câu 5: All the employees will benefit if the company’s ___________ continue to increase.
  1. Profited
  2. Profitable
  3. Profits
  4. Profitably
  Đáp án: Profits

  Dịch: Tất cả các nhân viên sẽ được hưởng lợi nếu lợi nhuận của công ty tiếp tục tăng

  Câu 6: The ________ figures for the next quarter will not be availble until a week from tomorrow.
  1. Project
  2. Projected
  3. Projection
  4. Projects
  Đáp án: Projected

  (Vì đứng trước danh từ “figures” phải là tính từ; Cấu trúc: projected: dự đoán/ đoán trước)

  Dịch: Những số liệu được dự đoán trong quý tiếp theo sẽ không được cung cấp cho đến đầu tuần từ ngày mai

  Câu 7: Our business experienced a ___________ fall in profits during the third quarter of the year.
  1. Typical
  2. Typically
  3. Type
  4. Typed
  Đáp án: Typical

  (Tính từ)

  Dịch: Hoạt động kinh doanh của chúng tôi thường bị suy giảm lợi nhuận trong suốt quý III của năm.

  Câu 8: Economics ____________ the science of choice
  1. Are
  2. Which is
  3. Is
  4. And
  Đáp án: Is

  Dịch: Kinh tế học là khoa học của sự lựa chọn

  Câu 9: There are now ____________ methods for studying color vision in infants than there once there.
  1. More sophisticated than
  2. Much more sophisticated
  3. Much sophisticated
  4. Sophisticated
  Đáp án: Much more sophisticated

  Dịch: Hiện có nhiều phương pháp phức tạp hơn để nghiên cứu tầm nhìn màu ở giới trẻ hơn trước đây.

  Câu 10: __________________ the news from wars zones is inevitably censored.
  1. Although much of
  2. Assuming some of
  3. Much of
  4. Many of
  Đáp án: Much of

  Dịch: Nhiều tin tức từ vùng chiến sự không tránh khỏi bị kiểm duyệt

  Câu 11: Who generally constitutes a one-person household?
  1. A single man in his twenties
  2. A elderly man
  3. A single woman in her late sixties
  4. A divorced woman
  Đáp án: A single man in his twenties

  Dịch: Những người nào thường tạo thành một gia đình một người? Một người đàn ông độc thân tuổi đôi mươi

  Câu 12: According to the passage, married couples whose children have grown or who have no children represent
  1. 331/3 percent of households
  2. 20 percent of households
  3. 7 percent of households
  4. 3 percent of households
  Đáp án: 331/3 percent of households

  Dịch: Theo đoạn văn, cặp vợ chồng có con đã trưởng thành hoặc những người không có con đại diện cho 331/3 số hộ gia đình.

  Câu 13: __________________, Hong Kong acts as a gateway into and out of the Republic of China
  1. Strategically located
  2. It is located strategically
  3. Where strategically located
  4. Because located strategically
  Đáp án: It is located strategically

  Dịch: Nằm ở vị trí chiến lược, Hồng Kông đóng vai trò như một cửa ngõ vào và ra khỏi nước Cộng hòa Trung Quốc

  Câu 14: The firm’s _________ studied finance and business administration
  1. Account
  2. Accounting
  3. Accounted
  4. Accountant
  Đáp án: accountant

  Dịch: Kế toán của công ty đã nghiên cứu về tài chính và quản trị kinh doanh

  Câu 15: After months of study and research, the ___________ decided to put this money into new facilities and materials.
  1. Investor
  2. Investment
  3. Investing
  4. Invested
  Đáp án: Investor

  Dịch: Sau nhiều tháng nghiên cứu và phát triển, các nhà đầu tư đã quyết định chi số tiền này vào trang thiết bị và vật liệu mới

  II – Choose the underlined word or phrase that should be rewritten and write it

  Câu 16: When the business did not yield the desiring profit level, the owner raised the daily sales targets.
  A. yield
  B. desiring profit
  C. level
  D. targets
  Đáp án: B

  (Từ đúng phải là: desired)

  Dịch: Khi doanh nghiệp đã không mang lại mức lợi nhuận mong muốn, chủ doanh nghiệp đã tăng mục tiêu bán hàng hàng ngày

  Câu 17: The projection income statement forecast a detailed pathway for attaining the desired growth.
  A. projection
  B. forecast
  C. detailed
  D. desired
  Đáp án: A

  (Từ đúng phải là: projected)

  Dịch: Báo cáo thu nhập của dự án dự báo một kế hoạch chi tiết để đạt được sự tăng trưởng như mong muốn

  Câu 18: A financial statement offers managers a detailed “snapshot” of what a typical day’s sales must be in order to set a reality income target.
  A. detailed
  B. typical
  C. reality
  D. target
  Đáp án: C

  (Từ đúng phải là: real)

  Dịch: Một báo cáo tài chính cung cấp cho các nhà quản lý một “bức tranh” chi tiết về những gì doanh số bán hàng một ngày điển hình phải đạt để đạt mục tiêu thu nhập thực tế.

  III – Reading comprehension

  Read the following passage and write the words in the blanks bellow.

  Aggressive Committed long-term resources
  Attitude fund portfolio return
  Conservative invest pull out wise
  Investment is a common, everyday occurrence. Companies (19) ___________ time and money in finding and training their employees. Employees invest in their own training and education. Financial investment takes place at a corporate level and at individual level. Whether an individuals and a company, a decision must be made on the percentage of (20) ___________ to have invested and the percentage to have in cash.

  To avoid making stupid decisions, many people use financial advisors. Financial advisors help individuals and corporations make (21) _______________ investment decisions. What kind of portfolio should be maintained? Why should be in this (22) _______________ . At what point should an investor pull back or (23) ____________ of the market? What kind of (24) ________________ should the investor realistically expert? How much risk can an investor take (both emotionally and financially)? Investor who are (25) ____________ for the (26) ____________ can more easily weather the ups and downs of a market. As one analyst commented, “If you’re staying awake at night thinking about the stock market, you probably have too much invested”.

  Many employees have retirement plans at work. They decide what level of contribution to make to a certain (27) _____________. These decision and large company decisions depend to a large degree on (28) _____________. Is the decision maker (29) _____________ or (30) _____________ ? That attitude often depends on the age of the investor or on the stage and the needs of the business.

  Đáp án:

  19. Invest (Đầu tư)
  20. Resources (Nguồn lực)
  21. wise
  22. portfolio
  23. pull out
  24. return
  25. committed
  26. long-term
  27. attitude
  28. fund
  29. aggressive
  30. conservative
  Đoạn văn hoàn chỉnh:

  Investment is a common, everyday occurrence. Companies invest time and money in finding and training their employees. Employees invest in their own training and education. Financial investment takes place at a corporate level and at individual level. Whether an individuals and a company, a decision must be made on the percentage of resources to have invested and the percentage to have in cash.

  To avoid making stupid decisions, many people use financial advisors. Financial advisors help individuals and corporations make wise investment decisions. What kind of portfolio should be maintained? Why should be in this portfolio. At what point should an investor pull back or pull out of the market? What kind of return should the investor realistically expert? How much risk can an investor take (both emotionally and financially)? Investor who are committed for the long-term can more easily weather the ups and downs of a market. As one analyst commented, “If you’re staying awake at night thinking about the stock market, you probably have too much invested”.

  Many employees have retirement plans at work. They decide what level of contribution to make to a certain attitude. These decision and large company decisions depend to a large degree on fund. Is the decision maker aggressive or conservative? That attitude often depends on the age of the investor or on the stage and the needs of the business

  Dịch:

  Đầu tư là hoạt động phổ biến, xảy ra hàng ngày. Các công ty đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc tìm kiếm và đào tạo nhân viên của họ. Các nhân viên đầu tư vào đào tạo và giáo dục. Đầu tư tài chính diễn ra ở mức độ công ty và ở mức độ cá nhân. Cho dù một cá nhân và một công ty, một quyết định phải được tán thành dựa trên tỷ lệ phần trăm của các nguồn lực đã được đầu tư và tỷ lệ phần trăm để thu được tiền mặt.

  Để tránh đưa ra quyết định dại dột, nhiều công ty sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính. Tư vấn tài chính giúp đỡ các cá nhân và các công ty đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan. Loại danh mục đầu tư nên được duy trì? Tại sao phải chọn danh mục đầu tư này. Thời điểm nào một nhà đầu tư nên rút bớt hoặc rút lui khỏi thị trường? Loại thu nhập nào được nên các nhà đầu tư thực tế mong đợi? Bao nhiêu rủi ro một nhà đầu tư có thể gặp phải (cả về tình cảm và tài chính)? Nhà đầu tư – những người cam kết trong dài hạn có thể dễ dàng vượt qua những thăng trầm của thị trường. Một nhận định của chuyên gia phân tích đã cho rằng: “Nếu bạn tỉnh táo như vào ban đêm để suy nghĩ về thị trường chứng khoán, bạn có thể có rất nhiều cơ hội đầu tư”.

  Nhiều nhân viên có kế hoạch nghỉ hưu tại nơi làm việc. Họ quyết định mức độ đóng góp để thực hiện với một thái độ nhất định. Những quyết định này công ty quyết định và phụ thuộc lớn đến một mức độ lớn của quỹ. Đây là những quyết định tích cực hay bảo thủ? Thái độ thường phụ thuộc vào độ tuổi của chủ đầu tư hoặc trên thương trường và các nhu cầu của doanh nghiệp
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. cay7

  cay7 Member

  Bài viết:
  163
  Đã được thích:
  0
  đề thi tương đối dài nhưng cũng không khó lắm nếu vững kiến thức sẽ làm bài tốt
   

Chia sẻ trang này